Month: February 2021

มีอะไรน่าสนใจใน MUJI

          มูจิ (MUJI) หรือชื่อเต็มๆ “มูจิรุชิ เรียวฮิน” (Mujirushi Ryohin) เป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า “สินค้าคุณภาพดีที่ไม่มียี่ห้อ” (no brand) มูจิโดดเด่นทั้งในเรื่องของการออกแบบแบบจุลนิยม เน้นการรีไซเคิล หลีกเลี่ยงกระบวนการผลิตและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำให้เกิดของเสีย และนโยบายไม่มียี่ห้อ ในช่วงก่อตั้งแรกๆ มูจิเริ่มต้นจำหน่าย 40 ผลิตภัณฑ์แรก คือตั้งแต่เครื่องเขียนไปจนถึงเสื้อผ้า รวมถึงอาหารและอุปกรณ์เครื่องครัวอีกมากมาย นอกจากนี้ในจำนวนดังกล่าว ยังจำหน่ายรถยนต์อีกด้วย ธุรกิจหลักของมูจิประกอบด้วย คาเฟ่ มูจิ (Café Muji), มีล…